Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập và sử dụng website (bao gồm nội dung, dịch vụ và các ứng dụng), bạn đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận những điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào, xin vui lòng thoát khỏi trang web.

Quyền sở hữu thông tin

Trang web và tất cả nội dung bao gồm không giới hạn tất cả các văn bản và hình ảnh đều được sở hữu và thuộc bản quyền của chúng tôi. Việc bạn sử dụng bất cứ nội dung nào mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung đều bị nghiêm cấm.

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với nội dung trên trang web, giao diện và thiết kế của trang web, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, và thương hiệu hiển thị trên trang web và các địa chỉ (URL) của trang web là tài sản của chúng tôi hoặc những cá nhân, tổ chức cấp bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

Việc sử dụng trang Web

Bạn không được sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ vi phạm, đe dọa, thông tin sai gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, thông tin khiếm nhã tục tĩu, tài liệu khiêu dâm hoặc xúc phạm, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cấu thành hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật.

Bạn không được phép sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ virus máy tính, phần mềm gián điệp hoặc mã số máy tính khác, tập tin hoặc chương trình có hại,… để gây thiệt hại hay đánh cắp các hoạt động, giám sát về việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm, thiết bị nào của trang web

Bạn không được phép sử dụng website của chúng tôi để vi phạm các quyền hợp pháp của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dùng từ trang web.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên trang web được cung cấp như những gì hiện có. Chúng tôi luôn thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là những thông tin hữu ích được chọn lọc để phục vụ cho người đọc. Tuy nhiên, tất cả nội dung trên trang web chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo và không được bảo hành nội dung, tính chính xác hay bất kỳ ngụ ý nào khác.

Chúng tôi không đưa ra cam kết đảm bảo hoặc tuyên bố bất kì về tính chính xác hoặc tính trọn vẹn đối với nội dung trang web. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp hoặc gây khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin trên trang web.

Liên kết đến trang web khác

Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi các bên khác, không thuộc thẩm quyền quản lý của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật, hoặc an ninh của các trang web đó.

Các giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức đăng quảng cáo và các bên thứ ba khác trên hoặc được truy cập qua trang web là vấn đề của riêng họ và bên thứ ba đó. Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, việc người dùng tham gia khuyến mãi, chi trả và nhận hàng, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành, hoặc các vấn đề liên quan đến các giao dịch trên.

Chúng tôi không đảm bảo bất kì điều gì về nội dung, chính sách riêng tư của các bên thứ ba này cũng như các vật phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba này và người dùng đồng ý rằng website không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bởi sự hiện diện của bên thứ ba trên trang web.

Chấm dứt quyền truy cập

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng các trang web, các dịch vụ của bạn vào bất cứ lúc nào với bất cứ lý do nào và không cần thông báo trước, nếu chúng tôi phát hiện bạn đã vi phạm các quy định trong điều khoản sử dụng.

Sửa đổi các điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, và không cần thông báo. Bạn cần ghé mục này định kỳ để nắm rõ Điều Khoản Sử Dụng hiện hành.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm nào trên trang web, bạn đồng ý phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn bổ sung, các quy tắc, điều khoản và điều kiện áp dụng các dịch vụ hoặc phần mềm đó. Các quy tắc, điều khoản và điều kiện được tham chiếu vào các điều khoản sử dụng.